Thailand Industry EXPO 4.0

Thailand Industry EXPO 4.0

slider_08

ที่อาคาร Challenger Hall 1-3, IMPACT, เมืองทองธานี, กรุงเทพฯ | จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-30 กรกฎาคม 2560

จากความสำเร็จของการจัดงาน Thailand Industry Expo 2016 มหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี ในปีที่ผ่านมา กระทรวงอุตสาหกรรมเห็นว่าการจัดงานดังกล่าวเป็นประโยชน์ ทั้งต่อภาคธุรกิจ และภาคประชาชน รวมทั้งยังเป็นเวทีสำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรมในการสื่อสาร และเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ในปีนี้จึงมีการจัดงาน Thailand Industry Expo ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๔

     สำหรับงาน Thailand Industry Expo 2017 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ปฏิรูปอุตสาหกรรม ๔.๐ สรรค์สร้างโอกาสอนาคตไทย” One Transformation, Thousand Opportunities กระทรวงอุตสาหกรรมมีความตั้งใจที่จะต่อยอดและขยายผลความสำเร็จของงานไปสู่ระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ในปีนี้จึงจัดให้มีพื้นที่ International Pavilion ขึ้น เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางธุุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการไทยในการพบปะเจรจาการค้า การลงทุนกับคู่ค้าต่างประเทศ

     งาน Thailand Industry Expo 2017 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 30 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Find Us FERRANI,
Discover the handmade leather shoes at Booth No.D19

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.